layer1-ba0px;padding-righckground

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hải Vân Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm như sau:
-    Thời gian: 13h30, thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019
-    Địa điểm: Phòng họp Phú Quốc - Lầu 2 - Khách sạn Havana Nha Trang - 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
-    Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hải Vân Nam theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019 theo thông báo của công ty

-    Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự

4. Mẫu phiếu biểu quyết

5. Qui chế làm việc tại Đại hội

6. Qui chế bầu bổ sung thành viên BKS

- Mẫu đăng ký ứng cử/đề cử thành viên BKS

- Mẫu lí lịch trích ngang

7. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

8. Báo cáo của HĐQT

9. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

10. Báo cáo của Ban kiểm soát

11. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 8

12. Tờ trình của HĐQT tại Đại hội

13. Dự thảo Nghị quyết